ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης των δυνητικά ωφελούμενων, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα http://024.uhc.gr, από τις 23/11/2020 έως και 24/01/2021(ώρα 23:59) .

Η μη ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ή/και η ελλιπής ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Σε περίπτωση συνδυασμού δικαιολογητικών να αναρτηθούν ψηφιακά τα αρχεία σε ένα αρχείο zip.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 1. Αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
 2. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

   

   Για τους Εργαζόμενους:

  Ένα ή συνδυασμό των παρακάτω, που τεκμηριώνουν την εργασιακή κατάσταση κατά την ημερομηνία υποβολής.

  • Αντίγραφο Βεβαίωσης εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια απασχόλησης και η σχέση εργασίας,
  • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης,
  • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ (στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικού ΕΦΚΑ),
  • Αντίγραφο τελευταίας ΑΠΔ,
  • Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης,
  • Εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ.
  • Άλλο ανάλογο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο/η υποψήφιος/α είναι εργαζόμενος/η με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε ιδιωτική επιχείρηση.

   

   Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

  Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

  • από Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον εργοδότη είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη,
  • από Βεβαίωση Εποχικότητας της επιχείρησης,
  • από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
 3. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου κ.λπ.). Σε περίπτωση τίτλων εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

 4. Αντίγραφα επίσημων έγγραφων όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) του υποψηφίου.
 5. Αποδεικτικό επαγγελματικής Εμπειρίας:
 • Αντίγραφο Βεβαίωσης εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια απασχόλησης και η σχέση εργασίας,
 • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης,
 • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ (στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικού ΕΦΚΑ),
 • Αντίγραφο τελευταίας ΑΠΔ,
 • Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης,
 • Εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ.
 • Άλλο ανάλογο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο/η υποψήφιος/α είναι εργαζόμενος/η με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε ιδιωτική επιχείρηση.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για έτη ασφάλισης
 • Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, ως Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης και για κάθε νόμιμη χρήση που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ (στη διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/elektronikes-yperesies-gia-asphalismenoys με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET),

      6. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account  Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.

      7. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr , (η οποία θα απευθύνεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος) στην οποία να δηλώνει ότι:

Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η,
 • Την επωνυμία της επιχείρησης
 • Το Α.Φ.Μ της επιχείρησης
 • τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
 • Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  συμμετοχής, η σύμβαση  του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης  της διάδοσης του Covid-19,  ο υποψήφιος  δηλώνει  επιπροσθέτως  την  αναστολή της σύμβασης εργασίας του καθώς και την έναρξη αυτής.


  Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

  Επισημαίνεται ότι πριν την είσοδο του ωφελούμενου στο Πρόγραμμα Κατάρτισης ,ήτοι την 1η ημέρα κατάρτισης, θα πρέπει να επαναληφθεί η ανάρτηση των υπό στοιχεία 2 και 7 ανωτέρω, με τα οποία θα τεκμηριώνεται η εργασιακή κατάσταση του ωφελούμενου κατά την χρονική στιγμή της έναρξης της κατάρτισης.

  Η μη έγκυρη και έγκαιρη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων, καθιστά αδύνατη την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος.