Αντικείμενο έργου

H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφή» με κωδικό ΟΠΣ 5003103, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5914/756/Α3/14.11.2017 (ΑΔΑ: 7ΑΑΓ465ΧΙ8-Ω6Μ) όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση με αρ. πρωτ. 7848/Β3/1940/27.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΥΓΘ46ΜΤΛΡ-ΙΩΛ) όμοια Απόφαση Ένταξης. 

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.250 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 1.250 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι.

Μεταξύ των ωφελουμένων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων που ενδέχεται όταν ξεκινήσει η συμμετοχή τους στη δράση να βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Γεωγραφικών Περιφερειών της Χώρας.

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 80 ώρες και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Είτε με τη μέθοδο της διά ζώσης διδασκαλίας
 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

Η Πιστοποίηση θα διενεργηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών) είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

A) Επαγγελματική Κατάρτιση


Η Πράξη περιλαμβάνει τις εξής Δράσεις:

 

Συνολικά θα υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης – σε όλη τη χώρα - στα κάτωθι τρία (3) αντικείμενα:

 1. Κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην Αγροδιατροφή
 2. Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
 3. Διεθνές εξαγωγικό εμπόριο

Κάθε πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 80 ώρες (θεωρητική κατάρτιση).

Πρόγραμμα Κατάρτισης 1. Κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην Αγροδιατροφή

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η κατάρτιση εργαζομένων σε θέματα ορθής παρασκευαστικής πρακτικής προϊόντων αγροδιατροφής και αφετέρου η βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων αγροδιατροφής. Συνεπώς θα αποκτήσουν τις γνώσεις ούτως ώστε να λάβουν πιστοποίηση και να μπορούν να αναλάβουν θέση σε τμήμα ποιότητας τροφίμων.

Εκπαιδευτικές Ενότητες

Διδακτικός Χρόνος (Ώρες)

1.Εισαγωγή στις ορθές βιομηχανικές/παρασκευαστικές πρακτικές

6

2.Παράγοντες GMP που μετέχουν στην Παρασκευή προϊόντων

10

3.Βασικές απαιτήσεις GMP

10

4.Απαιτήσεις (Good Manufacture Practice, GMP) στη βιομηχανία τροφίμων

10

5. Ορθή Υγιεινή Πρακτική – GHP/ Good Hygiene Practices

10

6. Ορθή Αγροτική Πρακτική – GAP/Good Agricultural Practices

8

7.Σύστημα HACCP (HazardAnalysisCriticalControlPoints)

8

8.Βασικές αρχές Συστήματος HACCP (HazardAnalysisCriticalControlPoints)

6

9. Νομοθετικό πλαίσιο

6

10.Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

2

11.Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

2

12.Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων

1

13.Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

1

Σύνολο Θεωρίας

80

 

Πρόγραμμα Κατάρτισης 2. Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης

Σκοπός του προγράμματος

Η Ειδικότητα αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων εκείνων των εργασιών που σχετίζονται με την οργάνωση και τον προγραμματισμό των εισροών, εκροών καθώς και με την διευθέτηση των αγαθών/υλικών της αποθήκης. Μεταξύ άλλων η θέση αυτή περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών, οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινή διαχείριση και λειτουργία της αποθήκης, ενώ παράλληλα συμβάλουν στη βέλτιστη και απρόσκοπτη ροή αγαθών/υλικών σε αυτή.

Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνος για τη σωστή είσοδο και έξοδο των αγαθών/υλικών προς και από την εγκατάσταση της αποθήκης, τη φύλαξη αυτών κατά την αποθήκευσή τους, καθώς και την ασφαλή τους διακίνηση, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα. Ένα τέτοιο στέλεχος υποβοηθείται συνήθως από συνεργάτες/υπαλλήλους στην διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων του, τους οποίους και εκπαιδεύει, καθώς επίσης επιλέγει τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Εκπαιδευτικές Ενότητες

Διδακτικός Χρόνος (Ώρες)

 1. Έναρξη του προγράμματος

1

 1. Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα – LOGISTICS- Προγραμματισμός καθημερινών παραλαβών

3

 1. Συμμετοχή και διασφάλιση στην παραλαβή των εισροών και εξασφάλιση της ορθής τοποθέτησης αυτών στους χώρους της αποθήκης

8

 1. Εποπτεία της διαδικασίας επιστροφής αγαθών

8

 1. Προγραμματισμός των καθημερινών εκροών της αποθήκης

6

 1. Customer service

8

 1. Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης από τρίτους (outsourcing logistics)

8

 1. Συλλογή και συγκέντρωση στοιχείων φυσικών απογραφών

6

 1. Σύγκριση των λογιστικών αποθεμάτων με τα πραγματικά και εξασφάλιση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών

6

 1. Αξιοποίηση του χώρου και του χρόνου μέσω ειδικών συστημάτων διαχείρισης και διασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

8

 1. Εποπτεία της τακτοποίησης και καθαριότητας του χώρου

6

 1. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

8

 1. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

1

 1. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

1

 1. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων

1

 1. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

1

Σύνολο Θεωρίας

80

 

Πρόγραμμα Κατάρτισης 3. Διεθνές εξαγωγικό εμπόριο

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι – εργαζόμενοι γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με:

 • τη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων στον κλάδο της αγροδιατροφής
 • τα σύγχρονα εργαλεία προγραμματισμού των εξαγωγικών δράσεων επιχειρήσεων της αγροδιατροφής
 • τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων σε πρακτικά θέματα εξωστρέφειας.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να δίνει έμφαση στην παροχή γνώσεων που θα οδηγήσει στην πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

Εκπαιδευτικές Ενότητες

Διδακτικός Χρόνος (Ώρες)

1.Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του εμπορίου

6

2.Η Μορφή του Διεθνούς Εμπορίου Σήμερα

10

3.Διεθνείς Συμφωνίες

10

4.Μορφές Διεθνούς Οικονομικής Συνεργασίας

10

5.Κρατικές Παρεμβάσεις στο Διεθνές Εμπόριο

10

6.Εμπόδια στη Διεξαγωγή του Διεθνούς Εμπορίου

10

7.Μέθοδοι άσκησης άμεσων και έμμεσων εξαγωγών

6

8.Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εξαγωγικής δραστηριότητας

6

9. Ο Τρίτος Κόσμος και οι Αναδυόμενες Αγορές

6

10.Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

2

11.Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

2

12.Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων

1

13.Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

1

Σύνολο Θεωρίας

80

B) Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων

Τα σχήματα πιστοποίησης που απαιτούνται για τις ανάγκες του έργου θα αφορούν τα κάτωθι προγράμματα κατάρτισης:

 1. Κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην Αγροδιατροφή
 2. Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
 3. Διεθνές εξαγωγικό εμπόριο

Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ισοδύναμο.

Στο πλαίσιο της πράξης και της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη παρόχων κατάρτισης και συνεργαζόμενων Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π) θα τηρηθεί η διαδικασία ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού στο οποίο προβλέπεται να έχουν δικαίωμα συμμετοχής φορείς πιστοποίησης που θα πληρούν τα κριτήρια για την πιστοποίηση προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο. Αυτό σημαίνει ότι το πιστοποιητικό που θα εκδώσει ο Φ.Π.Π. για τις επιλεγείσες ειδικότητες, θα έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και αξιοπιστία, μέσω των συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης, στις οποίες συμμετέχει o Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που προβλέπεται να υλοποιηθούν, συνάδει με τα κάτωθι Σχήματα Πιστοποίησης καθώς καλύπτει το αντικείμενο των εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούν κι εξετάζουν τα εν λόγω Σχήματα Πιστοποίησης ή ισοδύναμα πρότυπα.

 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΗΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην Αγροδιατροφή

Στέλεχος βελτιστοποίησης παραγωγικής διαδικασίας και παρασκευαστικής πρακτικής σε τρόφιμα, ποτά και αγροδιατροφικά προϊόντα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης προϊόντων αγροδιατροφής

Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Διεθνές εξαγωγικό εμπόριο

Πωλητής - Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι της Πράξης εφόσον ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και         συμμετέχουν στις προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 80 Ώρες Κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €

Σε περίπτωση πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου ( ποσοστό 10% των ωρών θεωρητικής κατάρτισης), η αμοιβή των καταρτιζόμενων μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις μη πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής στην Πράξη – Κριτήρια Επιλογής

Τονίζεται ότι η προτεινόμενη Πράξη είναι ανοιχτή σε όλους τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εποχικά εργαζομένων, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλης της χώρας, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιλογής.

Στόχος είναι να μην αποκλείεται κανένας εργαζόμενος από την συμμετοχή του στις δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης που στοχεύουν στην προσαρμογή τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις και στην ενίσχυση της απασχόλησής τους, μέχρι της συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού ωφελουμένων της Πράξης (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 3 ανωτέρω).

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΚΕΕΕ, έχουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν απαραιτήτως τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής (Κριτήρια Επιλεξιμότητας):

 • Να είναι εργαζόμενος στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας σε σχέση εξαρτημένης εργασίας, ήτοι να απασχολείται:
  • Με σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση, ακόμα και αν οι εποχικά απασχολούμενοι λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα).
  • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 • Να είναι πάνω από 18 ετών.

 

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και όσοι εργαζόμενοι έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις τους και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια.

Προσοχή: ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ή ΑΝΕΡΓΟΙ (που λαμβάνουν ή όχι επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ).

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή της εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα της κατάρτισης)

 

Κριτήρια Μοριοδότησης

Αφορά συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί τα οποία συνοδεύονται από βαθμολογία. Βάσει των κριτηρίων αυτών βαθμολογείται κάθε υποψήφιος. Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι 100 μόρια.

Κατά το σχεδιασμό του έργου αλλά και στην υλοποίησή του στη συνέχεια, λαμβάνονται υπόψη και τηρούνται οι αρχές για την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, την αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης που βασίζεται στο φύλο, την εθνικότητα, την θρησκεία, την ύπαρξη αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού. Τα κριτήρια για την επιλογή των ωφελούμενων βασίζονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης.

Α/Α

Κριτήριο

Υποκριτήριο

Μόρια

Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης

1

Ηλικία

Από 18 έως και 29 ετών

10

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (απλό φωτοαντίγραφο)

Από 30 έως και 45 ετών

30

Από 46 έως και 64 ετών

20

2

Εκπαιδευτικό επίπεδο

απολυτήριο Λυκείου

5

Αντίγραφο πτυχίου (απλό φωτοαντίγραφο)

πιστοποιητικό ΙΕΚ

10

πτυχίο ΤΕΙ

15

πτυχίο ΑΕΙ

20

κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου

30

3

Έτη επαγγελματικής εμπειρίας

>5

20

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για έτη ασφάλισης

?5 και > 10

30

?10

40

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 100 μόρια και προκύπτει από τον κάτωθι τύπο:

Συνολική Βαθμολογία=Βαθμολογία Κριτηρίου Επιλογής 1+Βαθμολογία Κριτηρίου Επιλογής 2+Βαθμολογία Κριτηρίου Επιλογής 3

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολή της αίτησης (θα προκύπτει από το ψηφιακό αντίγραφο της αίτησης του υποψηφίου που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων στοιχείων και την ημερομηνία / ώρα (σε επίπεδο δευτερολέπτου)