Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας μήνυμα στο 024@ep-uhc.gr