Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 2ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής»

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης MIS 5003103 «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής», στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 09/01/2022, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων, κατά φθίνουσα σειρά. Επισημαίνεται ότι η κατανομή και η ταξινόμηση γίνεται σε επίπεδο Ομάδας Περιφερειών

Επισημάνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη της διαδικασίας καθώς και για τα αποτελέσματα της εξέτασης της αίτησης τους και από το site του έργου (024.uhc.gr) από το μενού «Υποβληθείσες αιτήσεις – Αναζήτηση».

Οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν θα ενημερωθούν από τον Ανάδοχο του Έργου, για την συγκρότηση των σχετικών τμημάτων.