Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής εκπαιδευομένων

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης πράξης MIS 5003103 «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής», στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας, ολοκληρώθηκε η 1η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 24/01/2021, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, οριστικός πίνακας επιτυχόντων, επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά, και απορριφθέντων