ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5003103

 

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής» με MIS (ΟΠΣ) : 5003103, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Μπορείτε να αναγνώσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή ωφελουμένων της πράξης

 Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν Αιτήση για συμμετοχή στη πράξη από 23/11/2020 έως και 24/01/2021 (ώρα 23:59)